گفتگوهای وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو در اروپا با یونان در روز دوشنبه بدون نتیجه مشخصی پایان یافت.

دولت یونان تا ۳۰ ژوئن فرصت دارد با قبول اصلاحات اقتصادی، ازصندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، وامی برای بازپرداخت بدهی هایش دریافت کند و یا با سرزدن از بازپرداخت قسط بدهی ها از حوزه یورو و اتحادیه اروپا بیرون برود.

وزیر دارایی یونان هنگام ترک جلسه گفت «توافق نشد. بر ادامه گفتگوها توافق کردیم.»

برخی از کارشناسان خارج شدن یونان از حوزه یورو را یک خطر برای کشورهای حوزه یورو می دانند.