در آستانه تشکیل نشست دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای صنعتی بزرگ جهان موسوم به گروه ۷ در شهر لوبک آلمان، روز سه شنبه تدابیر شدید امنیتی در آن شهر برقرار شد.  

در یک اقدام احتیاطی خیابان های منتهی به شهر قدیمی که میزبان وزیران امور خارجه گروه ۷ خواهد بود مسدود شد و ۳۵۰۰ مأمور پلیس در دو روز  کنفرانس در آن محل ها مسقر شده اند. 

از سوی دیگر انتظار می رود حدود ۳ هزار معترض علیه این کنفرانس تظاهرات کنند.