پارلمان گرجستان، بیدزینا  ایوانیشویلی، سیاستمدار میلیاردر  را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرده است.

جنبش "رویای گرجستان" به رهبری ایوانیشویلی در انتخابات پارلمانی اول اکتبر برنده شد و به حکومت  نه ساله حزب  جنبش ملی متحد، به رهبری میخائیل ساکشویلی  رییس جمهوری پایان داد.

 قانونگذاران روز پنجشنبه  با 88 رای موافق در برابر 56 رای مخالف، ایوانیشویلی و کابینه جدید را  تصویب کردند.