به عقیده کسانی که توانسته‌ اند به بخش‌هایی از کتاب دسترسی پیدا کنند، این مصاحبه‌ها شبیه یادداشت‌های خصوصی روزانه است.

فرانسوا اولاند رئيس جمهوری فرانسه امروز در نمايشگاه کشاورزی پاريس مورد انتقاد کشاورزان ناراضی قرار گرفت.

فرانسه از بيش از يک ماه پيش به اين سو با اعتراضات شديد کشاورزانی رو به رو بوده که از کاهش شديد بهای محصولات کشاورزی و مقررات دست و پاگير دولتی ابراز نارضايتی می کنند.

کشاورزان ناراضی می گويند از رقابت دائمی با صنايع بزرگ و تنها بازار اروپا به تنگ آمده اند.