دونالد تاسک می گوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دنیای غرب را نیز تضعیف می کند.
دونالد تاسک می گوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دنیای غرب را نیز تضعیف می کند.

دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی روز دوشنبه به طور مستقیم از مردم بریتانیا خواست به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای ندهند.

بریتانیا روز پنجشنبه در مورد ادامه حضور در اتحادیه اروپا و یا خروج از آن یک همه پرسی برگزار می کند.

دونالد تاسک گفت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نه تنها باعث تضعیف اتحادیه اروپا می شود، بلکه دنیای غرب را نیز تضعیف می کند.