دولت مصر درآمد صنعت جهانگردی مصر در سال گذشته را ۹ ميليارد دلار تخمين زده، که نسبت به سال پيش خود ۳۰ درصد، يعنی حدود سه و نیم  ميليارد دلار، کاهش نشان ميدهد.
در حاليکه دولت مصر ميگويد که بر شمار جهانگردان در سال جاری  و سال آينده افزوده خواهد شد، برخی از مقامهای وزارت جهانگردی ميگويند که صنعت جهانگردی آن کشور با چالش های متعددی، از جمله ناآرامی  سياسی، و احتمالاً اجرای قوانين اسلامی در سواحل اين کشور،  و ربودن جهانگردان روبروست، و وضع از اين نيز که هست وخيم تر خواهد شد.