دولت نظامی مصر رسما گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرده است و این گروه را مسئول بمبگذاری خوانده که در یک اداره پلیس به کشته شدن ۱۵ قربانی گرفت.

یکی از وزرای کابینه مصر گفته است که شناخته شدن اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی و اعلام نام آن توسط دولت در فهرست تروریستی، به معنای آن است که از این پس فعالیت ها و راه پیمایی های اعضای این گروه ممنوع خواهد بود.