قراراست محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنارشده مصر ماه آینده آغاز شود. او به تحریک خشونت و قتل متهم است.

دادگاه جنایی قاهره روز چهارشنبه ۴ نوامبر– ۱۳ آبان -  را به عنوان تاریخ محاکمه مرسی و ۱۴ عضو اخوان المسلمین تعیین کرد.

نیروهای امنیتی مصر از زمان برکناری مرسی، مقامات اخوان المسلمین را بازداشت کرده و به سرکوب طرفداران اوپرداخته اند.
از آن هنگام بیش ازیک هزار تن، اکثرا از اسلامگرایان، در زد و خوردها کشته شده اند.