روزنامه بهار، چاپ تهران، در شماره روز شنبه خود از «کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران» خبر داده است.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه بهار نوشته است: «در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته میزان حداقل دستمزدها و قدرت خرید نیروی کار کاهشی ۷۵درصدی داشته است».

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران همچنین نوشته است: «مطالعات ما نشان می‌دهد طبقه متوسط در سال‌های اخیر و باز هم به‌ویژه یک سال گذشته، اصلی‌ترین بازنده‌ها و قربانیان تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد کشور هستند» و «فشار ناشی از تورم انباشته شده در این سال‌ها، به طور عام بر گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند و به طور خاص بر نیروی کارگری تحمیل می‌شود.»