يک روحانی مسلمان در داغستان به ضرب گلوله به قتل رسيد.
 
کليم الله ابراهيمف روز سه شنبه در مسير حرکت بسوی مسجد و عبادت صبحگاهی در شهر دربنت ترور شد.
 
به گفته پليس محلی پدر و برادر کليم الله ابراهيمف نيز در تيراندازی روز سه شنبه کشته شدند.
 
در داغستان پيشتر نيز تعدادی از روحانيان هدف ترور قرار گرفته اند.