بخش انگلیسی صدای آمریکا - «دیوان‌عالی ایالات متحده» می گوید بنای یادبود «جنگ جهانی اول» به شکل صلیبی ۱۲ متری می تواند در مکان عمومی در ایالت مریلند برجا بماند.

قضات حکم دادند که حضور این بنای یادبود تقریبا ۱۰۰ ساله در مکان عمومی ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا نیست. این متمم دولت آمریکا را از جانبداری از یک مذهب نسبت به دیگری منع می کند.

از جمله چالشگران این صلیب، «انجمن انسانگرایان آمریکایی» مستقر در شهر واشنگتن بود که شامل خداناباوران و افراد غیرمذهبی است. استدلال آن ها این بود که این صلیب باید به یک مکان خصوصی منتقل شود یا به شکل یک لوح سنگی یا هرم درآید.

مقام های ایالت مریلند که دهه ها پیش مراقبت از این صلیب را بر عهده گرفتند، معتقدند این صلیب مقصود و معنایی سکولار و غیرمذهبی دارد.

Telegram Banner