تايلند تصميم گرفته است با استفاده از فيل ها گرانقيمت ترين قهوه دنيا را توليد کند.

روند تهيه اين قهوه که عاج سياه  نام دارد از اين قرارست: ابتدا دانه های  قهوه به خورد فيل ها داده می شود؛ سپس از مدفوع فيل لوبياهای نيمه هضم شده را جمع می کنند و بو می دهند.

مبتکر اين شيوه می گويد آنزيمی که در دستگاه گوارشی فيل ها وجود دارد حاوی پروتئينی است که طعم قهوه را تلخ می کند.

اين قهوه قرار است کيلويی هزار و صد دلار فروخته شود که هر ليوانش به تنهائی ۵٠ دلار می شود.