بخش انگلیسی صدای آمریکا - دیپلمات های ۲۲ کشور عمدتا اروپایی در سازمان ملل متحد به همراه استرالیا، کانادا، ژاپن و نیوزیلند روز چهارشنبه با ارسال نامه ای به شورای حقوق بشر در ژنو رفتار چین با اویغورها و دیگر مسلمانان در منطقه سین کیانگ را محکوم کرده اند. ایالات متحده هنوز این نامه را امضاء نکرده است.

این سفیران نسبت به گزارش های موثق از بازداشت های خودسرانه، تجسس گسترده و اعمال محدودیت ها به خصوص بر اویغورها و دیگر اقلیت ها در سین کیانگ ابراز نگرانی کرده اند.

آنها از چین می خواهند بازداشت اقلیت ها را متوقف کرده و به آنها اجازه «آزادی جابجایی» در کشور خودشان را بدهد.

چین اردوگاه های محل نگاهداری اویغورها را «مراکز بازپروری» به منظور آموزش افراد برای کار و دور شدن از افراطگرایی و تهدید تروریسم توصیف می کنند.

Telegram Banner