عملیات جستجو برای نجات ۵۸ ماهی گیر که در آبهای دریای جنوب چین ناپدید شده اند وارد سومین روز خود شد.
در حادثه توفان 3 روز پیش، ۳ قایق ماهی گیری به زیر آب رفتند؛ و گروه نجات توانستند ۳۰ تن از ۸۸ ماهی گیر مفقود شده را بیایند و آنها  را نجات دهند.
نوارهای ویدیویی نشان می داد که گروههای نجات با استفاده از هلیکوپتر و هواپیما و قایقهای نجات بازماندگان زخمی را به بیمارستان می بردند.
توفان «ووتیپ» (Wutip) قوی ترین توفان دریایی است که امسال جنوب شرقی آسیا را در هم کوبید و خسارات جانی و مالی زیادی وارد آورد.