دادگاهی در چين آی وی وی، هنرمند ناراضی را به اتهام فرار مالياتی به پرداخت ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار جريمه محکوم کرد.

آی وی وی هنرمند شناخته شده بين المللی در مقابل دادگاه اين حکم را شرم آور خواند و گفت حکم  با انگيزه های سياسی صادر شده است.

ناراضی چينی همچنين گفت وکلايش حق دفاع از وی را در دادگاه نداشتند.

آی وی وی می گويد که ظاهراً بايد اين جريمه را بپردازد، اما حکم دادگاه نشاندهنده فقدان عدالت در چين است.