سازمان جهانی بهداشت، «فرسودگی شغلی» را به عنوان یک بیماری به رسمیت شناخت.

این فرسودگی و استرس که به شرایط شغلی فرد مربوط است از حالا می تواند رسما در پرونده بیمار ثبت شود.

فرسودگی شغلی با علائمی چون کمبود انرژی، خستگی شدید و احساس نارضایتی، بدبینی و عدم انگیزه شغلی و پایین آمدن کارآیی در محیط کار همراه است.

سازمان جهانی بهداشت از پزشکان خواسته است تا پیش از تشخیص این بیماری، اطمینان حاصل کنند که شخص دچار اضطراب، نگرانی و دیگر اختلالات روحی نیست.

این سازمان همچنین تأکید می کند که این بیماری، شامل فرسودگی روحی ناشی از رویدادهای روزمره نمی شود.

Telegram Banner