خدمات درجه بندی اعتباری بریتانیا (مودی) میزان اعتبار بانک بارکلی را از «ثابت» به «منفی» تنزل داد.

این تنزل بعد از استعفای مدیرعامل بانک و دو تن از مدیران ارشد آن به دنبال رسوایی مالی کهن ترین موسسه مالی بریتانیا انجام شد.

بانک و مؤسسه سرمایه گذاری بارکلی به خاطر دستکاری در نرخ بهره وام های بین بانکی؛ و ارائه گزارش های نادرست در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹،  ۵۴۳ میلیون دلار جریمه شد. اسناد و پرونده های بانک نشان می دهد بیشتر فعالیت های غیرقانونی در بخش سرمایه گذاری بانک بارکلی، و در دوران مدیریت باب دایموند انجام شده است.