تظاهرات مردم ریو دوژانیرو  که به هواداری آموزگاران اعتصابی برخاسته بودند به خشونت گرایید.
تظاهرات ابتدا به آرامی و با شرکت نزدیک به ۱۰ هزار نفر آغاز شد، که در خیابانهای این شهر ساحلی برزیل دست به راه پیمایی زدند.

با فرارسیدن شب، تعدادی نقابدار به معترضان پیوسته و با پرتاب سنگ و فشفشه های آتش بازی با پلیس درگیر شدند. 
در این تظاهرات، ظرفهای زباله ها  و یک اتوبوس را به آتش کشیده شد.
آموزگاران برزیل اکنون دو ماه است در اعتراض به پایین بودن حقوق در اعتصاب به سر می برند.