ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل و همسرش در جشن روز ارتش در این کشور. او از نظامیان سابق است که سال گذشته به قدرت رسید. 
ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل و همسرش در جشن روز ارتش در این کشور. او از نظامیان سابق است که سال گذشته به قدرت رسید. 

ژائر بولسونارو رئیس جمهوری راستگرای برزیل هشدار داده است که این کشور نباید «بهشت گردشگری همجنسگرایان» شود.

ژائر بولسونارو، به خاطر بیان این سخنان مورد انتقاد قرار گرفته است.

به نوشته مجله کروزو، رئیس جمهوری برزیل گفته است «اگر شما می خواهید برای سکس با یک زن به برزیل بیائید انجامش دهید،» اما «برزیل نمی تواند کشوری در دنیای همجنسگرایان باشد، [کشوری برای] گردشگری همجنسگرایان. ما خانواده داریم.»

به گزارش بی بی سی انگلیسی، گفته می شود آقای بولسونارو این سخنان را در یک جلسه صبحانه با خبرنگاران در پایتخت بیان کرده است.