دادستانها در بحرین بارها مدعی شده اند که قدرت ایران شیعه حامی و مشوق معترضین است، اما شواهدی قاطع ارائه نداده اند

پلیس بحرین روز جمعه با گاز اشک آور شرکت کنندگان درگردهمایی مخالفان را، که به مناسبت دومین سالگرد قیام شیعیان علیه حکام سنی کشور در منامه برپا شده بود، هدف گرفت.

گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان حاکی است پلیس برای متفرق کردن هزاران نفر از طرفداران اوپوزیسیون که پس از نیمروز تظاهراتی در یک بزرگراه ترتیب داده بودند، از بمب های صوتی استفاده کرد.

معترضین درحالی که پرچم های ملی بحرین را در دست داشتند شعار می دادند " مرگ بر دیکتاتوری".