دادگاهی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان یک شهروند ایران را به اتهام جرائمی از جمله جاسوسی و تروریسم به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری آذربایجان، مرد محکوم که فیضی بهرام نام دارد و عضو وزارت اطلاعات ایران معرفی شده است، در دادگاه گفته است او در سال ۲۰۰۶  به باکو منتقل شد و از سر ترس با وزارت اطلاعات ایران همکاری می کرد.
وی شهادت داده است که دستورهایی برای ترتیب دادن تجمعات غیرمجاز در برابر سفارت اسرائیل، صدمه زدن به مقامات سفارت، و منفجر کردن ساختمان دریافت کرده بود.