با اعتصاب تانکرداران سوخت رسانی در اصفهان، صف های طولانی در مقابل پمپ بنزین های این شهر تشکیل شده است.

اعتصاب از چهارشنبه شب آغاز شد و تانکرداران دراعتراض به میزان کرایه خود و گرانی سوخت دست به اعتصاب زده اند.

خبرگزاری کار ایران گزارش داد شماری از جایگاه های سوخت مشغول کارند اما نمی توانند  پاسخگوی تقاضای همه خودروها نیست.