Mayra Miranda, 34, wears a mask while exercising at a gym in Los Angeles. Friday, June 26, 2020. With the coronavirus surging,…
زنی با ماسک بر صورت در حال ورزش کردن در باشگاه

با بازگشایی تدریجی باشگاه‌های ورزشی در سراسر آمریکا، برخی نسبت به بازگشت به این مراکز تردید دارند.

بنا به یک پژوهش جدید، یک چهارم (۲۴ درصد) از مردم آمریکا می‌گویند حتی اگر پاندمی کرونا هم پایان یابد، دیگر به باشگاه‌های ورزشی نخواهند رفت.

به گزارش فاکس نیوز، در یک نظرسنجی از ۲ هزار آمریکایی که حداقل دوبار در هفته به باشگاه ورزشی می‌رفتند، معلوم شد که ۲۴ درصد از این افراد به باشگاه نخواهند رفت و یک سوم (حدود ۳۰ درصد) نیز گفتند که احتمالاْ کمتر از گذشته این کار را خواهند کرد.

ولی ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند هراسی ندارند و با باز شدن باشگاه‌ها به روال قبلی خود باز خواهند گشت و به ورزش کردن در این مراکز ادامه خواهند داد.