بنا به گزارش رسانه های ایران، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محمود احمدی نژاد را به دادگاه احضار کرده است. این احضاریه در پی شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و یعقوب خلیل نژاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رئیس جمهوری اسلامی ارسال شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت شیوه ارسال احضاریه را مورد سوال قرار داده و پرسیده است که آیا تشریفات قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی برای احضار رئیس جمهوری رعایت شده است یا نه.
تاریخ رسیدگی به شکایات علی احمدی نژاد ۵ آذرماه ۱۳۹۲ تعیین شده است.