افغانستان هشدار داد  ادامه گلوله باران نواحی مرزی کوهستانی توسط نیروهای پاکستان، مناسبات شکننده  بین کابل و اسلام آباد را تیره تر می کند.

زلمای رسول،  وزیر  امور خارجه افغانستان،  روز پنجشنبه  به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت کشور او می خواهد گلوله باران، بی درنگ و  بطور کامل متوقف شود.  او گفت  حملات به کشته و  مجروح شدن  شمار زیادی از غیر نظامیان افغان  منجر شده است.

پاکستان بارها  افغانستان را متهم کرده است که در خاک خود به ستیزه گران پناه می دهد.