هند می گوید یک سرباز آن کشور بر اثر تیراندازی سربازان پاکستانی در مرز کشمیر کشته شده است.

این سرباز به گفته مقام های هندی عضو نیروی امنیتی مرزی بوده و هنگام گشت زنی و انجام وظیفه کشته شده است.

هند همچنین از مبادله بعدی آتش میان دو طرف و اقدام متقابل سربازان هندی خبر داده است.

در این مورد که به مرزبانان پاکستانی هم تلفاتی وارد شده یا نه، گزارشی نرسیده است.

سرزمین کشمیر میان دو کشور هند و پاکستان تقسیم شده اما هر طرف ادعای حاکمیت بر تمامی کشمیر را دارد.

مسلمانان جدایی خواه در کشمیر هند از سال ۱۹۸۹ برای جدا کردن آن از هندوستان و الحاق آن به پاکستان یا استقلال آن می جنگند و تا کنون بیش از ۶۰ هزار نفر در درگیری دو کشور بر سر کشمیر کشته شده اند.