کادوس، غریبه نیست. صفحه ای ست آشنا برای حرف زدن. برای نوشتن و یاد کردن از دیروز، امروز و شاید فرداها. در این خانه از روزگار، خبر و رویدادها می نویسم.