ژاپن رهنمودهای دفاعی جدیدی اعلام کرده است که ارجحیت های برآمده از تهدید روسیه در دوره جنگ سرد را تغییر می دهد و بر چین و تهدید موشکی کره شمالی تمرکز می کند.

رهنمودهای برنامه دفاع ملی که روز جمعه اعلام شد، بر اتحاد نیرومند تری با آمریکا - بزرگترین متحد ژاپن - و گسترش شبکه های امنیتی با شریکان منطقه ای، از جمله کره جنوبی و استرالیا، تاکید می گذارد.

رهنمودها چین را تهدیدی بزرگتر از روسیه نشان می دهد و به تلاش چین برای نوسازی شتابان نیروی نظامی خود و گسترش فعالیت هایش در آب های همسایه استناد می کند.