دیوان عدالت اداری ایران می گوید  وزارت کار و صندوق تامین اجتماعی، حکم ریاست سعید مرتضوی بر این صندوق را لغو کرده اند و حکم هم به دیوان عدالت اداری ارسال شده و این پرونده دیگر بسته شده است.

علی اکبر بختیاری، از مسئولان دیوان عدالت اداری به خبرگزاری ایسنا گفت: با این حال دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و آن را  به سازمان، به ریاست سعید مرتضوی تبدیل کرد که این موضوع ِ دیگری است.  

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران،  اردیبهشت ماه گذشته سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان اصلی پرونده قتل بازداشت شدگان در کهریزک را به سمت ریاست  صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد اما این انتصاب با اعتراض های زیادی مواجه شد.