یادتون میاد زنگ های ورزش چه شور و شوقی داشتیم؟

کوچیکتر که بودیم،  مثلاً در  دبستان همه برای زنگ ورزش و دویدن و بازی کردن  لحظه شماری میکردیم. بزرگتر که شدیم  و در تیم مدرسه جایی برای خودمون پیدا کردیم فقط و فقط به فکر این بودیم که بریم تو حیات مدرسه و در زمین  مسابقه حسابی خودمون رو نشون بدیم.

در زنگ ورزش، یعنی اینجا هم،
 همه چیز از ورزش خواهد بود و بس،

 قرار ما زنگ ورزش همین جا ...