انتخاب گلشیفته فراهانی به عنوان عضوهیئت داوران جشنواره سینمایی لوکارنو
انتخاب گلشیفته فراهانی به عنوان عضوهیئت داوران جشنواره سینمایی لوکارنو