سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ایران۰۱:۲۸

فيلترشکن

ما وجود اينترنت را توان‌بخشی به همه مردم برای تبادل اطلاعات با افراد و منابع اطلاعات تعريف می‌کنيم. سانسور اينترنت و فيلترينگ نه‌تنها با اين هدف اساسی مغايرت دارد بلکه در اساس با حق جهان‌شمول ابراز عقيده مخالف است که بر طبق بند ۱۹ بيانيه حقوق بشر، مصوبه سازمان ملل متحد، شامل آزادی داشتن عقيده بدون دخالت دولت‌ها بوده و حق دريافت و ارسال اطلاعات و ايده‌ها از طريق رسانه‌های دلخواه مردم را صرف‌نظر از مرزهای ملی و قومی محترم می‌شمارد. ما در اين راستا می کوشيم تا راه‌های عبور از فيلترينگ را برای تحقق اين بند از بيانيه حقوق بشر معرفی کنيم.

در اين صفحه بنای ما بر آن است که نه‌تنها فن‌آوری‌های مطرح، ابزارها و راه‌های عبور از فيلترينگ را معرفی کنيم، بلکه برآن هستيم تا پديده فيلترينگ را بشناسانيم و چگونگی عملکرد فن‌آوری‌های مربوط به آن در پشت مرزهای ملی را نيز به خوانندگان خود معرفی کنيم. در اين راه اميدواريم بتوانيم از خطرات فيلترينگ نيز پرده برداشته و از زيان آن بکاهيم.

فن‌آوری‌های موثر برای عبور از فيلترينگ
گشايش اين صفحه به عنوان بخشی از کوشش‌های شبکه خبری فارسی صدای آمريکا است که فيلترينگ سايت‌های اينترنتی را مضر دانسته و عبور از آن را هدف قرار داده است. تلاش ما برای معرفی طرز بکارگيری توانايی‌های موجود برای عبور از فيلترينگ است.

فن‌آوری‌های مورد استفاده در عبور از فيلترينگ و سانسور دولتی
توجه داشته باشيد که فن‌آوری‌های عبور از فيلترينگ باید به‌عنوان يک ابزاردر جعبه ابزار شما تلقی شود. شما باید طبق نیازهای فردی و شرایطی که در آن هستيد ابزار مناسب را انتخاب کنید. شبکه خبری فارسی صدای آمريکا برای کمک به انتخاب راه‌حلی برای عبور از فيلترينگ، مواردی را در اينجا معرفی خواهد کرد.

راه‌های عبور از فيلترينگ متعدد و گوناگون است. ما به‌معرفی تعدادی از آنها خواهيم پرداخت. سه روشی که در زير می‌آيد، پيشنهادی‌است‌که صدای آمريکا برای شما دارد. ساير موارد صرفا برای اطلاع شماست.

How to Get Psiphon 3

Psiphon 2

اين بخش کوچکی از تکنولوژی های موجود است که می تواند در اين راستا کمکی باشد.