سه دختر روسی متهم به خرابکاری روز سه شنبه در دومين روز محاکمه خود در دادگاه حاضر شدند.

اين گروه سه نفری در ماه فوريه وارد کليسای مسکو شدند و با بداهه نوازی و رقص، آهنگی را اجرا کردند که مضمون آن استدعا از مريم مقدس برای برانداختن پوتين رييس جمهوری بوده است.

متهمان می گويند بازداشت آنها انگيزه سياسی دارد و با هدف گستراندن وحشت و ترس ميان مردم و خفه کردن ندای دگرانديشان روسيه، صورت گرفته است.

درصورت گناهکار شناخته شدن، هريک از اين سه متهم به ۷ سال زندان محکوم خواهد شد؛ اما گروههای مدافع حقوق بشر می گويند چنان حکمی غيرعادلانه خواهد بود.