زیرساختهای تهران

19 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای اخیر برخی خبابان های تهران به دلیل خاکبرداری مترو نشست کرده است. به نظر شما شهرداری تهران به مسئولیت خود در این باره عمل کرده است؟ آیا تهران از زیر ساخت های یک شهر توسعه یافته برخوردار است؟ چرا شورای شهر در قبال این حوادث سکوت کرده و از مسئولان شهرداری تهران توضیح نخواسته است؟