زوی کان: برای ابراز همبستگی با مردم ایران، تحریم ناقضان حقوق بشر مانند صلواتی و مقیسه، ادامه یابد

29 آذر 1398