زندگی و هنر - ژنت اکلمن

09 آوریل 2019
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

«ژنت اکلمن" و حجم های توری شکلش، «مو بروکر» و نقاشی های آبستره اش، «کنت گلداسمیت» شاعر و نگاهش به مفهوم اصالت و «سایا وولف فالک» و تصویرگری های آرمانشهری اش.