زندگی و هنر - ژنت اکلمن

20 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«ژنت اکلمن" و حجم های توری شکلش، «مو بروکر» و نقاشی های آبستره اش، «کنت گلداسمیت» شاعر و نگاهش به مفهوم اصالت و «سایا وولف فالک» و تصویرگری های آرمانشهری اش.