زندگی و هنر - الیزابت استرب

16 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«الیزابت استرب» و نگاه ویژه اش به هنر رقص، وفاداری به متن اصلی و آزادی تفسیر و تاویل در ترجمه های ادبی و نوآوری های «دیندگا مک کنون» در هنر سنتی چهل تکه دوزی.