دانشمندان آمریکایی ساختار ویروس زیکا را شناسایی کردند

14 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران انستیتوی ملی بهداشت آمریکا می گویند، ساختار ملکولی ویروس زیکا را شناسایی کرده و احتمال می دهند یکی از پروتئین های این ویروس، عامل ایجاد میکرو سفالی باشد. گزارش شیده رضایی