احمد زیدآبادی پس از پایان محکومیت زندان به تبعید فرستاده می شود

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با پایان دوره محکومیت ۶ سال زندان احمد زید آبادی همسر او خبراز آعاز دوران ۵ سال تبعید او بعنوان مجازات تکمیلی داده است .شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر در گفتگوبا صدای آمریکا با غیرقانونی خواندن حکم آقای احمد زید آبادی صدور چنین احکامی را تحت تاثیر نهادهای امنیتی دانست.گزارش کوروش صحتی