زبان نسل جوان و تابوها

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان می گویند سرعت ارتباطات در دهه های اخیر موجب جابجایی جدی در مفاهیم مورد اشتراک میان نسل ها شده است. نسل جوان الگوهای جدیدی مد نظر دارد و ساختارشکنانه رفتار می کند، اما قشر میانسال هنوز خود را حافظ تابوهایی می داند. یک مثال آشکار ازدواج سپید است. به نظر شما کدام نسل حق دارد؟