جواد ظریف از بالکن هتل کوبورگ در حال صحبت با خبرنگاران

19 تیر 1394