گريز جوانان از ازدواج

05 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

يکی از پديده‌های امروز جامعه ايران گريز جوانان از ازدواج است. در ايم گزارش از بخش فارسی صدای آمريکا افسانه جنگجو نگاهی دارد به دلايل اين روند و انواع ازدواج در ايران.