یکی از مدیران انستیتوی مطالعات جنگی: کشتن بغدادی پیامی به تروریست‌ها بود؛ یعنی پیدایتان می‌کنیم و رحم نمی‌کنیم

07 آبان 1398