يک ساعت خاموشی در گرامی داشت «ساعت زمين»

10 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از شهرهای بزرگ جهان بمناسبت گرامیداشت earth hour یا ساعت زمین یکساعت چراغ ساختمان های بزرگ و اماکن توریستی و تاریخی شان را خاموش کردند.