یک خواسته ۱۴ ساله: زنان در جستجوی کار و دسترسی به مراکز فرهنگی و رفاهی

21 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنان در ایران ، کماکان دو خواست عمده دارند: اشتغال و دسترسی به مراکز فرهنگی و رفاهی. هر دو خواست ، نخستین بار، چهارده سال پیش، در جریان نظر سنجی متکی به یک آمارگیری نمونه ای از ۲۴ هزار زن پانزده سال به بالا رسما آشکار شد .