یک استاد دانشگاه مسلمان به اتهام کفر و ضدیت با اسلام در پاکستان به اعدام محکوم شد

30 آذر 1398