نگاهی به کارنامه «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری پیشین یمن که کشته شد

13 آذر 1396