فلسفه علیه خشونت

27 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یاسر میردامادی – نامزد دریافت دکترای فلسفه – ادینبورو اسکاتلند: اصل فلسفه نقد است. خشونت برعکس ضد نقد است. سرشت فلسفه سنجشگری و نقادی ست و با برداشت خشونت آمیز از دین هم مخالف است.