وزیر نفت عربستان: میزان نفت در انبارها بیش از حد عادی است و باید تدریجا کاهش یابد

30 اردیبهشت 1398