وزير دفاع اسرائيل سقوط حکومت اسد را پيش بينی کرد

21 آذر 1390